Exercices De Vocabulaire En Contexte. Niveau Intermédiaire

 

437,000

Hết hàng

Mô tả

Exercices De Vocabulaire En Contexte. Niveau Intermédiaire

Cuốn sách Exercices De Vocabulaire En Contexte. Niveau Intermédiaire này đề xuất hướng người học từ năng lực “khám phá” đến một kỹ năng “sống còn” theo Khung quy tắc chung Châu Âu về Giảng dạy và Giảng dạy Ngôn ngữ.

Một cuốn sách đào tạo với cấu trúc và hướng dẫn đơn giản. Các bài tập từ vựng trong ngữ cảnh để giao tiếp nhanh chóng và có thể sử dụng để chuẩn bị cho DELF.

Đối với mỗi chương trong 15 chương: Một chủ đề khác nhau và các bài tập huấn luyện trong ngữ cảnh về lexicon và sự huấn luyện của nó. Một nhóm “các tình huống” mà sẽ mất một lần nữa vào cuối mỗi chương một phần của từ vựng đã làm trong các tình huống giao tiếp. Vào cuối cuốn sách: một chỉ mục về đào tạo và ý nghĩa của từ. Một chỉ số chức năng.

Theme Settings