400 bài tập nâng cao tiếng Pháp

 

50,000

Hết hàng

Mô tả

400 bài tập nâng cao tiếng Pháp

Cuốn sách 400 bài tập nâng cao tiếng Pháp là tài liệu có hướng dẫn văn phạm được trình bày dưới dạng song ngữ Pháp-Việt, dành cho các học viên đang học tiếng pháp (trình độ B, C) để rèn luyện ngữ pháp và tự thực hành giao tiếp.

Giáo trình 400 bài tập nâng cao tiếng Pháp gồm những đặc điểm như sau:

 • 28 chủ đề ngữ pháp được thể hiện đơn giản, dễ hiểu và có nhiều ví dụ minh hoạ.
 • Những ví dụ có đóng khung đều liên quan đến các quy tắc ngữ pháp được hướng dẫn chi tiết trong nội dung bài học.
 • Nội dung bài tập rất gần gũi với thực tế, có thể ứng dụng vào sinh hoạt giao tiếp hàng ngày.

400 bài tập nâng cao tiếng Pháp và nội dung tiêu biểu:

 1. L’article: Mạo từ
 2. L’adjectif: Tính từ
 3. Les Négations Particulières
 4. Les Temps De L’indicatif: Các thì của thức chỉ định
 5. Le Subjonctif: Thức giả định
 6. Le Conditionnel: Thức điều kiện
 7. L’Infinitif: Thức nguyên thể
 8. Le Participe Présent: Phân từ hiện tại
 9. Le Gérondif: Danh động từ
 10. L’adjectif Verbal: Tính động từ
 11. La Forme Passive: Dạng bị động
 12. La Forme Pronominale: Dạng tự phản
 13. La Forme Impersonnelle: Dạng vô nhân xưng
 14. Le Discours Indirect: Lời văn gián tiếp
 15. L’adverbe: Phó từ
 16. Les Prépositions
 17. Les Pronoms Relatifs: Những đại từ quan hệ
 18. Les pronoms personnels compléments: Đại từ nhân xưng làm bổ ngữ
 19. Les Pronoms Indéfinis: Đại từ không xác định
 20. La situation Dans Le Temps: Cách diễn đạt tình huống theo thời gian
 21. L’expression De La Cause: Cách diễn đạt nguyên nhân
 22. L’expression De La Conséquence: Cách diễn đạt hậu quả
 23. Expression De La Comparaison: Cách diễn đạt sự so sánh
 24. L’expression De L’opposition et De La Concession: Cách diễn đạt sự tương phản và nhân nhượng
 25. L’expression Du But: Cách diễn đạt mục đích
 26. L’expression De La Condition et De L’hypothèse: Cách diễn đạt điều kiện và giả thiết
 27. La Modalisation: Sự cách thức hóa
 28. La Concordance Des Temps: Sự tương hợp các thì.

Theme Settings